คลองถมช้อปปิ้งมอลล์
Previous slide
Next slide

AC SERVO MOTOR ที่ร้านเราจำหน่าย

สูตรคำนวณการส่ง pulse ให้กับ Servo motor คือ

Pulse Frequency (Hz) = (Motor Speed (RPM) x Pulse/Revolution) / 60

เมื่อ

  • Pulse Frequency (Hz) = ความถี่ของสัญญาณ pulse ที่จะส่งให้กับ Servo motor
  • Motor Speed (RPM) = ความเร็วของ Servo motor ที่ต้องการให้วิ่งในหน่วย RPM (Revolutions per minute)
  • Pulse/Revolution = จำนวนของสัญญาณ pulse ที่ต้องส่งให้กับ Servo motor ในแต่ละรอบหมุนของมอเตอร์
  • 60 = จำนวนวินาทีในหนึ่งนาที

อย่างไรก็ตาม สูตรนี้อาจแตกต่างไปตามเทคโนโลยีและแบรนด์ของ Servo motor ที่ใช้งานอยู่ด้วย.

For example, 

the pulses sent by your PLC is 10000 for one motor rotation, 

our PA11=10000(Pulse/Revolution) as default. If you need to run 3000rpm, 

it needs 3000×10000=30000000 pulses per minute in total. 

So every second you need to set pulse frequency 30000000÷60=500KHz.

ตัวอย่างการส่ง Puls จาก PLC 

พัลส์ที่ส่งโดย PLC ของคุณคือ 10000 สำหรับการหมุนมอเตอร์หนึ่งครั้ง

PA11 ของเรา = 10,000(Pulse/Revolution) เป็นค่าเริ่มต้น 

หากคุณต้องการวิ่ง 3000 รอบต่อนาที(RPM)

มันต้อง 3000×10000=30,000,000 พัลส์ต่อนาทีทั้งหมด

ดังนั้นทุก ๆ วินาที คุณต้องตั้งค่าความถี่พัลส์ 30000000÷60=500KHz

ตัวอย่างเช่น

PA11 ของเรา = 10,000 (Pulse/Revolution) เป็นค่าเริ่มต้น (our PA11=10000 as default)

ดังนั้น พัลส์ที่ส่งโดย PLC ของคุณคือ 10000 สำหรับการหมุนมอเตอร์หนึ่งรอบ

หากคุณต้องการวิ่ง 300 รอบต่อนาที(RPM)

มันต้อง 300×10000=3,000,000 พัลส์ต่อนาทีทั้งหมด

ดังนั้นทุก ๆ วินาที คุณต้องตั้งค่าความถี่พัลส์ 3,000,000÷60=50KHz

 

วิธีการคำนวณระยะทางจากรอบของวัตถุขึ้นอยู่กับรัศมีของวัตถุนั้น ๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสูตรดังนี้

ระยะทาง = 2 x พิจารณาความยาวเส้นรอบ x รัศมี

โดยที่

  • พิจารณาความยาวเส้นรอบ: เป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแต่ละรอบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเร็วและความถี่ของการหมุน
  • รัศมี: เป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวัตถุไปยังจุดที่ต้องการวัดระยะทาง

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีวัตถุที่เคลื่อนที่ในแต่ละรอบไปทางเดียวกัน โดยความยาวเส้นรอบของวัตถุเท่ากับ 10 เมตร และรัศมีของวัตถุเป็น 2 เมตร จะได้ว่า

ระยะทาง = 2 x 10 x 2 = 40 เมตร

วิธีการคำนวณรอบให้เป็นระยะทางจะขึ้นอยู่กับความละเอียดและขนาดของเครื่องมือวัดที่ใช้ โดยสามารถใช้สูตรดังนี้

รอบ = ระยะทาง ÷ (เส้นผ่าศูนย์กลาง x 3.14)

เมื่อ

  • รอบคือจำนวนรอบที่เครื่องหมุนทำได้
  • ระยะทางคือระยะทางที่เครื่องหมุนเคลื่อนที่ได้
  • เส้นผ่าศูนย์กลางคือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของวัตถุที่หมุนกับแกนของเครื่อง

ตัวอย่าง: หากเครื่องหมุนเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 200 มม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. จะได้ว่า

รอบ = 200 ÷ (20 x 3.14) = 3.18 รอบ (ประมาณ)