คลองถมช้อปปิ้งมอลล์

PRODUCTS-CENTER

Product Category

PX10 in16-out14 Plantraly gearbox

GEAR MOTOR

output torque of gear box= motor torque × gear ratio × transmission efficiency